English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Rektora

Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS)
 
ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UW z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie przeliczania ocen uzyskanych na innej uczelni na oceny stosowane na UW
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (pdf)
 
ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UW z dnia 25 sierpnia 2005 r.
 w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13