English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Wyjazd krok po kroku

Zakwalifikowany i co dalej?

Studenci wyjeżdżający
Regularnie zaglądaj na stronę internetową Biura Współpracy z Zagranicą UW oraz stronę wydziałowego biura Erasmus.
Po zakwalifikowaniu na częściowe studia zagraniczne:
 • Zajrzyj na stronę internetową uczelni, do której sie wybierasz. Poszukaj informacji o:
  • terminie składania i rodzaju wymaganych dokumentów/formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji on-line
  • programie studiów, przedmiotach oferowanych dla studentów zagranicznych - część uczelni podobnie jak nasza oferuje pewna liczbę kursów w jęz. angielskim.
  • systemie ECTS
  • dostępności akademików
  • osobach kontaktowych
  • rad praktycznych dla studentów zagranicznych,
  • istnieniu sekcji ESN(Erasmus Student Network)
  • kalendarzu akademickim itp.
 • Uaktualnij swoje dane osobowe w systemie USOS
 • O ile jeszcze go nie posiadasz, załóż konto e-mail na serwerze uniwersyteckim. Na ten adres będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca studiów częściowych w ramach LLP Erasmus.
 • Z uczelnią partnerska skontaktuj się dopiero wówóczas, gdy na stronie BWZ pojawi się komunikat, że dane wszystkich studentów zostały już przekazane.
top

Dokumenty dla uczelni przyjmującej
 • Sprawdź na stronie internetowej uczelni informacje o terminie składania i rodzaju wymaganych dokumentów/formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji on-line 
  • część naszych partnerów przesyła pakiety aplikacyjne dla naszych studentów. Mozna je znaleźć tutaj 
 • W formularzu często należy podać dane dotyczace UW takie jak: 
  • kod Erasmus (PL WARSAW01) numer Karty Uczelni Erasmusa (45834) 
  • (45834-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 ) 
  • kod kierunków studiów: 14.3 Economics lub 04.0 Business Studies, Management Science 
 • Pamiętaj aby wszystkie dokumenty wypełniać czytelnie i wysyłać w terminie. 
 • Rób sobie kopię wszystkiego co wysyłasz. 
 • Zakwaterowanie studenci załatwiają sami. 
 • Niektóre uczelnie moga zażądać przesłania przed przyjazdem wykazu zajęć już zaliczonych tzw. Transcript of Records
 • Można go uzyskać w dziekanacie Studenckim i poświadczyć u biurze LLP Erasmus. Mogą też zażądać poświadczenia w jęz. angielskim potwierdzającego Twój status stypendysty Erasmus - otrzymasz je w BWZ.
top

Potwierdzenie przyjęcia na studia
 • Jeżeli poprawnie wypełnione dokumenty zostały wysłane w terminie Uczelnia powinna przysłać potwierdzenie o przyjęciu Cię na studia.
  Potwierdzenie może zostać przesłane zarówno pocztą elektroniczna w formie e-mail jak i zwykłą w formie zaproszenia.
 • Sprawdź czy dokument zawiera informację o przyjęciu Cię na studia, jeśli zawiera jedynie informację o otrzymaniu twoich dokumentów poproś uczelnię o przysłanie potwierdzenia.
 • Zachowaj zaproszenie lub wydrukuj e-mail będzie potrzebne przy podpisywaniu umowy w BWZ. Jeżeli potwierdzenie nie jest imienne zachowaj również kopertę lub wydrukuj wiadomość z widocznymi adresem z którego wysłano wiadomość, datą oraz wszystkimi załącznikami.
top

Rezygnacja z wyjazdu
 • Jeżeli z ważnych przyczyn musisz zrezygnować z wyjazdu poinformuj o tym jak najszybciej wydziałowe biuro Erasmus oraz złóż podanie do BWZ.
 • Podanie powinno być adresowane do Pani Sylwii Salamon koordynatora uczelnianego Programu Erasmus. Na podaniu musi znajdować się pisemna akceptacja koordynatora wydziałowego.
 • Upewnij się, że o twojej rezygnacji wie Uczelnia zagraniczna i że nie grozi ci obciążenie kosztami np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.
top

Ubezpieczenie i legalizacja pobytu
 • Jeżeli wyjeżdżasz do kraju członkowskiego UE musisz mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego(EKUZ). Kartę wystawia Wojewódzki oddział NFZ na Twój wniosek. Formularz można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. BWZ wyda Ci zaświadczenie potrzebne do przedłożenia w oddziale NFZ.
 • Jeżeli wyjeżdżasz do Turcji, musisz wykupić właściwe ubezpieczenie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym lub w firmie wyłonionej przez UW w przetargu.
 • Oprócz EKUZ ubezpieczenia zdrowotnego zalecane jest wykupienie ubezpieczenia w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym lub w firmie wyłonionej przez UW w przetargu.
 • Upewnij się, że posiadasz wszystkie dokumenty potrzebne do legalizacji pobytu. Sprawdź informacje na stronie Ministerstwa spraw Zagranicznych
top

Formalności Na Wydziale

do 30 czerwca (wyjeżdżający na semestr zimowy) lub do 30 października 2013 (dla studentów wyjeżdzających na semestr letni)
 • Wypelnij samodzielnie Learning Agreement (Porozumienie o Programie Studiów) dostępne Usos Web w sekcji Wymiana Studencka/Wyjazdy oraz papierowe LA.
 • Osoby które kończą 3 rok studiów przed utworzeniem e- LA muszą obronić się w i zostać przyjęte na studia magisterskie. Ostateczny termin na wypełnienia e-LA dla studentów kończących 3 rok i wyjeżdzających na 1 semestr studiów magisterskich to 29 lipca.
 • W LA uwzględnij cały okres na który wyjeżdżasz na stypendium - odpowiednio semestr lub rok.
  Nie martw się jeśli uczelnia partnerska nie udostępniła jeszcze wszystkich informacji o przedmiotach. Po przyjeździe na miejsce będziesz mieć około 3 tygodni na dokonanie ewentualnych zmian.
  Kolejne zmiany można będzie wprowadzić po rozpoczęciu kolejnego semestru studiów zagranicznych.
 • Jeżeli zamierzasz zaliczać za granicą tzw. przedmioty kluczowe (kanon) uzyskaj na to zgodę kierownika kierunku i koordynatora wydziałowego Erasmus.
 • Zgodę kierownika kierunku uzyskaj na piśmie
 • Jeżeli jakieś przedmioty z kanonu planujesz zaliczyć dopiero w kolejnym roku po powrocie ze stypendium musisz je wpisać do papierowego LA. Jeżeli zaliczysz wszystkie przedmioty kluczowe na wymianie, to wpisz do LA, że nie będziesz mieć różnic programowych do wyrównania. 
  • pamiętaj, że poza przedmiotami z tzw. kanonu, możesz zaliczać nieco inne przedmioty niż te, które są w Twoim programie studiów.  2/3 wszystkich przedmiotów muszą stanowić przedmioty z zakresu ekonomii, przedmioty nieekonomiczne, w tym języki, mogą stanowić 1/3 wszystkich punktów
 • Jeśli jesteś studentem III, IV i V roku mozesz dodatkowo uzyskać 6 punktów rocznie, po 3 punkty za semestr, za seminarium magisterskie. Studenci V roku dodatkowo otrzymuja punkty po złożeniu pracy magisterskiej - szczegóły znajdziesz w programach studiów
 • Osoby wyjeżdżające na ostatnim roku studiów prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to czy mają zaliczone wszystkie niezbędne przedmioty, oraz czy po rozliczeniu wyjazdu będą miały wymaganą liczbę punktów ECTS (60 ECTS za każdy rok studiów) uprawniającą do ukończenia studiów.
 • Jeśli wyjeżdżasz na 1 semestr pamiętaj, że na wydziale obowiazuje rozliczenie roczne i punkty nie muszą się rozkładać równomiernie. 
  Sprawdź ile punktów musisz uzyskać na WNE a ile za granicą, żeby w sumie dało to 60 ECTS.
 • Uzyskaj akceptacje koordynatora wydzialowego - jeśli wypełniłeś już LA poproś koordynatora aby zaakceptował twój wybór w USOS WEB. 
  • Ostateczny termin wypełnienia  i akceptacji LA przez koordynatora wydziałowego to 30 czerwca. 
 • Pamiętaj, że koordynator musi mieć czas na zastanowienie się nad przedmiotami, dlatego nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę.
 • Przed wyjazdem złóż  do dziekana do spraw studenckich podanie o zwolninienie z zajęć na czas wyjazdu - formularz (załącznikami do podania są kopia zatwierdzonego LA i załącznika do LA).
 • Jeżeli jesteś studentem studiów niestacjonarnych możesz złożyć podanie o zwolnienie z opłaty za czesne.
top

Formalności w BWZ

Na 3 tygodnie przed wyjazdem
 • Na 3 tygodnie przed datą wyjazdu zgłoś się do Sekcji Erasmus BWZ, by wypełnić i podpisać wniosek wyjazdowy oraz umowę indywidualną.
  Przynieś ze sobą:
  • oryginał zaproszenia/ potwierdzenia o przyjęciu na studia lub wydruk e-maila. Dokument powinien zawierać informację o przyjęciu Cię na studia. Wydruk z e-maila przynieś wraz ze wszystkimi załącznikami. Pamiętaj, że informacja w formie papierowej musi zawierać twoje imię i nazwisko, jeśli nie ma ich na potwierdzeniu przynieś ze sobą kopertę.
  • Załącznik do LA podpisany przez Koordynatora Wydziałowego.
top

Po wyjeździe
 • Na zmiany w LA student ma 4 tygodnie od momentu rozpoczęcia semestru na uczelni goszczącej. Oznacza to, że studenci wyjeżdzający na rok mogą zmieniać LA dwukrotnie.
 • O chęci dokonania zmian należy poinformować koordynatora, który umożliwia dokonanie zmian w USOS.
 • Ostateczna wersja LA po zaakceptowaniu on-line przez koordynatora wydziałowego musi zostać wydrukowana przez studenta i podpisana przez koordynatora uczelni goszczącej.
 • Ostateczny termin wprowadzania zmian w USOS-web to 
  30 września roku.
top

Przedłużenie  pobytu
 • przedłużenie jest możliwe za zgodą uczelni zagranicznej oraz macierzystego wydziału /instytutu studenta UW - stypendysty Erasmus;
 • na przedłużony okres studiów zagranicznych stypendyście Erasmus nie przysługuje prawo do stypendium finansowego, ale student zachowuje status stypendysty Erasmus.
 • W celu dokonania formalności wynikających z przedłużenia okresu studiów za granicą należy skontaktować się z Sekcją Erasmus BWZ (monika(dot)satala(at)adm(dot)uw(dot)edu(dot)pl).
Przedłużenie okresu studiów w uczelni zagranicznej – krok po kroku
Krok 1
Student UW uzyskuje (wstępną) zgodę uczelni zagranicznej na przedłużenie okresu studiów. Uwaga! Nie wymagamy formy pisemnej tej zgody. 

Krok 2
Student przesyła (faksem lub jako załącznik do poczty e-mail) do Sekcji Erasmus BWZ UW podanie (adresowane do koordynatora wydziałowego/ instytutowego Erasmus) o przedłużenie okresu studiów za granicą wraz z uzasadnieniem swojej prośby oraz informacją, czy uczelnia zagraniczna wyraziła już (wstępną) na to zgodę. W podaniu należy podać dokładną datę zakończenia studiów w uczelni partnerskiej. 

Krok 3
Sekcja Erasmus BWZ UW przesyła podanie do koordynatora Erasmus macierzystej jednostki studenta.

Krok 4
Po otrzymaniu zgody dziekana/ dyrektora/ koordynatora Sekcja Erasmus BWZ UW przekaże studentowi właściwe zaświadczenie w celu przedłożenia w uczelni zagranicznej oraz aneks do umowy indywidualnej.

Krok 5
Najpóźniej w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w kolejnym (przedłużonym) trymestrze/ semestrze student uzupełnia w systemie USOS-web porozumienie o programie zajęć (e-Learning Agreement), podając przedłużony okres studiów oraz uzyskuje akceptację koordynatora jednostki macierzystej (koordynator musi zatwierdzić nowo wybrane przedmioty w systemie USOSweb).
top