English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
System Punktów ECTS

Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS)

Uznanie okresu studiów odbywanych poza uczelnią macierzystą i dyplomów innych uczelni jest niezbędnym warunkiem stworzenia "Europy bez granic" w sferze kształcenia i szkolenia, w której studenci i nauczyciele mogliby poruszać się bez żadnych ograniczeń. W tym właśnie celu został opracowanyEuropejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych - European Credit Transfer System (ECTS).

System ten zakłada, że okres studiów poza uczelnią macierzystą powinien zostać wliczony do toku studiów realizowanych we własnej uczelni. Europejski System Transferu (Przeliczania) Punktów Zaliczeniowych pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studenta w nauce, a następnie przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.

Informacje o programie zajęć na danej uczelni, systemie zaliczeń, organizacji roku akademickiego, a także o przepisach administracyjnych obowiązujących w danej uczelni można znaleźć w pakiecie informacyjnym. Jest to publikacja wydawana w języku ojczystym lub jednym z języków Unii przez uczelnię i poszczególne jej wydziały uczestniczące w programie Erasmus. Zawiera corocznie aktualizowane, adresowane do studentów i nauczycieli informacje na temat uczelni oraz pobytu w danym kraju, a także informacje na temat systemu ECTS obowiązującego w danej uczelni.

Punkty ECTS są wartościami liczbowymi (od 1 do 60) przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką student musi włożyć w zaliczenie tych przedmiotów. Obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje grupowe i indywidualne, prace w bibliotece, pracę samodzielną w domu. Punkty mają wartość względną, tj. wyrażają nakład pracy studenta, niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku akademickiego. Zdarza się więc, że ten sam przedmiot może mieć inną wartość punktową w wypadku studiów na różnych kierunkach, np. socjologia na ekonomii to 10 pkt, a na prawie - 20 pkt. Punkty ECTS nie są kryterium wartościującym zajęcia, ale raczej rodzajem przelicznika, pozwalającego "przełożyć" oceny i zaliczenia uzyskane w innych uczelniach na system obowiązujący w instytucji macierzystej.

Student jest zobowiązany do zdobycia 60 punktów w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30 na semestr lub 20 na trymestr. W celu uzyskania punktów za dany przedmiot niezbędne jest jego zaliczenie zgodnie z procedurami przewidzianymi w danej uczelni.

System ECTS gwarantuje uznanie w uczelni macierzystej okresu studiów odbytych w innej uczelni na podstawie wcześniej sporządzonegoporozumienia o programie zajęć (Learning Agreement). Określa ono program studiów, jaki student zamierza zrealizować poza własnym uniwersytetem oraz liczbę punktów ECTS, która ma być przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie to jest zawarte pomiędzy uczelnią macierzystą, uczelnią przyjmującą oraz studentem. Po podpisaniu porozumienia dołącza się je do formularza zgłoszeniowego (Student Application Form).

Drugim dokumentem niezbędnym do pełnego uznania okresu studiów poza własną uczelnią jest wykaz zaliczeń (Transcript of Records) sporządzony po zakończeniu okresu studiów. Odnotowuje się tu wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów (punkty ECTS), jak również wyniki w nauce, jakie student osiągnął, wyrażone zarówno w miejscowej skali ocen, jak i w skali ECTS (stopnie ECTS).Punkty ECTS odzwierciedlają pracę włożoną przez studenta w celu zaliczenia danego przedmiotu, oceny ECTS określają natomiast jakość tej pracy. Podpisaną kopię wykazu powinny otrzymać wszystkie strony, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia przyjmująca oraz student.

UWAGA! Aby zorientować się, jaki poziom reprezentuje dany student i/lub lepiej zorganizować jego pobyt, niektóre uczelnie mogą zażądać przedłożenia wykazu zajęć zaliczonych w uczelni macierzystej przed przyjazdem studenta.


Poniżej przedstawiamy skalę ocen ECTS wraz z odpowiednikami stosowanymi na UW:

ocena ECTS

polski 
odpowiednik

opis

A

5,0

CELUJĄCY - wybitne osiągnięcia i wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów;

A

5,0

BARDZO DOBRY - wyniki znacznie powyżej średniego standardu, z niewielkimi błędami;

B

4,5

DOBRY PLUS - wyniki nieco powyżej średniego standardu z pewnymi błędami

C

4,0

DOBRY- generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów;

D

3,5

DOSTATECZNY PLUS - do przyjęcia, ale ze znacznymi błędami i brakami;

E

3,0

DOSTATECZNY - praca i wyniki spełniają minimalne kryteria;

FX

2,0

NIEDOSTATECZNY - punkty będzie można przyznać pod warunkiem uzupełnienia przez studenta podstawowych braków w opanowaniu materiału;

F

2,0

NIEDOSTATECZNY- punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału.

* - wyróżnienie za wybitnie zdany egzamin, nie ma odpowiednika w skali ocen ECTS;
** - brak egzaminu końcowego; zajęcia są studentom zaliczane bez oceny.

W przypadku testów zaleca się stosowanie poniższej skali:

A!

1 %

A

9 %

B

15 %

C

25 %

D

25 %

E

15 %

F

10 %

W ciągu całego roku akademickiego należy zdobyć 60 punktów ECTS, a ciągu 1 semestru - 30 punktów.

Z postanowieniami Procesu Bolońskiego wiąże się także systematyzacja dziedzin nauki (kody dziedzin).

Dalszych informacji udziela mgr Jolanta Urbanikowa - Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego - ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Oficyna Pałacu Potockich, pok. 63,

tel. 55-21-403; 55-21-402; tel./fax 55-41-401, email: szjourb(at)adm(dot)uw(dot)edu(dot)pl