English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Rozliczenie pobytu po powrocie

Rozliczenie Pobytu na Stypendium

Formalities at the Faculty after getting back to Poland  

When student arrives back to Poland needs to submit A.S.A.P. in student's office (room M):
1.      Transcript of records with grades converted (changed to polish grades scale) by Departmental Coordinator of Erasmus Programme WNE,UW Mr. Grzegorz Kula, Ph.D. (office room 106).
2.      Additional documents, providing information of earned ECTS credits (eg. foreign language courses)
3.      Copy of Learning Agreement with attachment – regarding the study abroad programme.
4.      Application to the Dean from this website: FORM

Studenci, którzy wyjechali na stypendium w roku akademickim 2014/2015 rozliczają się według następującej procedury:

 1. Rozliczenie w Biurze Współpracy z Zagranicą UW
  Student musi przedstawić w biurze współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
  1. Potwierdzenie pobytu z uczelni partnerskiej
   Potwierdzenie pobytu proszę przedstawić jak najszybciej po powrocie. Często zdarza się, iż po wypłaceniu wszystkich  
   stypendiów, Uniwersytetowi zostają jeszcze pieniądze i jest możliwość otrzymania wyrównania, jednak jest to uzależnione od przedstawienia w BWZ potwierdzenia pobytu. Najczęściej termin na dokonanie wyrównań wypada w połowie wakacji, dlatego  w roku ubiegłym BWZ przyjmował potwierdzenia przesłane faxem bądź pocztą elektroniczną.
  2. Ostateczna wersja e-LA
   Zatwierdzona elektronicznie przez koordynatora WNE wydrukowana i podpisana przez koordynatorów uczelni przyjmującej
  3. Transcript of Records
   Przypominamy, że przedmioty wykazane na transkrypcie muszą być zgodne z przedmiotami wykazanymi w Learning Agreement.
 1. Rozliczenie na wydziale
  1. Biuro Erasmus LLP
   Student przedstawia Koordynatorowi Wydziałowemu Transcript of Records, oraz ew. Certyfikaty Językowe
   Koordynator dokonuje przeliczenia ocen na skalę UW i zatwierdza podpisem.
  2. Dziekanat ds.Studenckich - student przedstawia:
   1. kopię Transcript of Records i ewentualnie Certyfikatów Językowych, z przeliczonymi na skalę UW ocenami, podpisaną przez Koordynatora Erasmus, 
    Uwaga oryginały Learning Agreement, załącznika do porozumienia o programie zajęć (warunki zaliczenia przedmiotów) i Transcript of Records powinny być częścia dokumentacji studenta.
   2. podanie do dziekana o zaliczenie roku, w podaniu należy podać liczbę uzyskanych ECTS i ew. przedmioty z Kanonu, które mogą być zaliczone kursami za granicą.

    Formularz podania jakie musi złożyć student rozliczając się z wyjazdu LLP-Erasmus - tylko taka forma rozliczenia będzie akceptowana przez Dziekana.
    formularz 
    wypełniony formularz

Studenci sami wpisują do indeksu nazwy przedmiotów zaliczonych za granicą w oryginalnym brzmieniu, zaś oceny i podpis wpisuje opiekun roku w dziekanacie.

Przypominamy, że są Państwo zobowiązani uzyskać 60 ECTS na rok/30 na semestr.

Studenci IV i V roku studiów jednolitych magisterskich otrzymują punkty ECTS za seminarium, jednakże tylko pod  warunkiem uzyskania podpisu od prowadzącego seminarium w indeksie.

Osoby rozliczające ostatni rok studiów prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to czy mają zaliczone wszystkie niezbędne przedmioty oraz czy po rozliczeniu wyjazdu będą miały wymaganą liczbę punktów (300 ECTS dla studiów pięcioletnich) uprawniającą do ukończenia studiów.