English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Wymagania i procedura

Wydziałowe zasady rekrutacji

na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2018/19 w ramach programu Erasmus+

 

 1. Rekrutację przeprowadza komisja ds. Erasmus+ Wydziału Nauk Ekonomicznych, UW.
 2. Komisja ogłasza terminy rekrutacji na tablicach ogłoszeń na wydziale, na stronie internetowej wydziału i na wydziałowej stronie Erasmusa.
 3. Wydziałowe zasady rekrutacji są uzupełnieniem zasad „ wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ i skierowania na zagraniczne studia częściowe”, ogłaszanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. W rekrutacji mają prawo uczestniczyć wszyscy aktualni studenci WNE UW, poza studentami studiów podyplomowych, studentami pierwszego roku studiów I stopnia i studentami ostatniego roku studiów II stopnia.
 5. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia.
 6. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu automatycznie tracą do niego prawo w wypadku niezaliczenia i powtarzania roku akademickiego. Studenci, którzy zaliczyli rok warunkowo, nie mogą wyjechać w semestrze, w którym mają warunek.
 7. W uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo odstąpić od ograniczeń z punktów 4, 5 i 6, i zezwolić studentowi na wyjazd pod warunkiem, że pozwalają na to zasady „wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ i skierowania na zagraniczne studia częściowe” Biura Współpracy z Zagranicą UW.
 8. Rekrutacja odbywa się poprzez USOS web. Dodatkowo student ma obowiązek złożyć wymagane dokumenty w formie papierowej
 9. Student ma obowiązek złożyć do komisji ds. Erasmus WNE następujące dokumenty w zamkniętej kopercie zebrane w przeźroczystej koszulce:
 • CV,
 • Krótki list motywacyjny dotyczący trzech uczelni spośród wybranych przez kandydata (maksymalnie 1,5 strony A4, - trzy Uniwersytety, które wybrałem i co zamierzam tam studiować),
 • Aktualne zdjęcie,
 • Własnoręcznie napisane i podpisane oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu warunków. W wypadku posiadania warunków należy podać jakie to przedmioty i w jakim semestrze są zaliczane - nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
 • Deklaracja czy student wcześniej był na wymianie lub praktykach w ramach programu Erasmus z podaniem długości pobytu i poziomu studiów, na którym wyjazd lub praktyka były realizowane,
 • Oświadczenie o średniej (min. 3,49; student pisze oświadczenie sam, nie jest wymagane poświadczenie przez Dziekanat). Dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia wymagana jest informacja o średniej z dyplomu studiów licencjackich,
 • Kopie certyfikatów językowych/ zaświadczenie z SZJO/wydruk wyniku egzaminu UW z USOS,
 • Pobrany i wypełniony  formularz rekrutacyjny - formularz ten służy do wskazania wyboru uczelni zagranicznej.

   10. Kandydaci mogą aplikować na dowolną liczbę uczelni, pod warunkiem znajomości języka obcego wymaganego do studiowania w wybranym miejscu.
   11. Komisja ds. Erasmusa WNE dołoży wszelkich starań by poinformować studentów o wymaganiach językowych i innych warunkach aplikowania na uczelnie goszczące. Jednakże ze względu na możliwe zmiany tych warunków studenci są zobowiązani sprawdzić wymagania wobec studentów przyjeżdżających na studia częściowe na stronach internetowych wybranych przez nich uczelni.
   12. Studenci WNE wyjeżdżający na studia częściowe muszą udokumentować znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2 oraz znajomości języka obcego wymaganego do studiowania na wybranej uczelni na odpowiednim poziomie.
   13. W zakresie wymagań odnośnie znajomości języka obcego, w jakim wykładane są zajęcia w danej uczelni zagranicznej, jako kryterium oceny znajomości języka obcego komisja ds. Erasmus WNE, UW przyjmuje zasady potwierdzenia biegłości językowej określone w Zarządzeniu nr 4 Rektora UW z dnia 18.01.2007r.
   14. Studenci w ramach aplikacji ustalają preferencje wyjazdów, poprzez przypisanie rangi od 1 do 10 do danej uczelni.
   15. Za potwierdzoną znajomość języka kandydaci otrzymują punkty:

    C2                   =          1
    C1                   =          5
    B2                   =          10
    B1                   =          15
    A2                   =          20
    A1                   =          25

     16. Ranking na daną uczelnię tworzony jest jako suma dwóch składowych: rang wynikających z preferencji oraz punktów za znajomość języka wiodącego na danej uczelni. Im suma mniejsza, tym wyższe miejsce w rankingu.
     17. W przypadku gdy na jedno miejsce kandyduje dwoje lub więcej studentów, którzy uzyskali tyle samo punktów w rankingu, o ostatecznej nominacji decyduje średnia z ocen z sesji zimowej z bieżącego roku akademickiego.
     18. W przypadku wątpliwości co do wyboru uczelni lub kandydatury komisja ds. Erasmusa WNE przeprowadzi z kandydatami na stypendium Erasmus+ rozmowy kwalifikacyjne.
     19. Aplikujący student, który ma w trakcie rekrutacji warunki, jest automatycznie przenoszony na listę rezerwową.
     20. W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników rekrutacji studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji komisji ds. Erasmusa WNE. Komisja ma tydzień na jego rozpatrzenie.
     21. Jeżeli student nie zgadza się z decyzją komisji ds. Erasmusa WNE w sprawie wniesionego przez niego odwołania, może zwrócić się w ciągu trzech dni z kolejnym odwołaniem do prodziekana do spraw studenckich.

      

     Jako potwierdzenie znajomości języka uznawane są wymiennie: